Traditionel Akupunktur

Teori og Praksis

 

Læge Jens Evaldsen

 

Tlf. 22 8241 22 - bedst mellem 8 og 9

 

dr@jensevaldsen.dk

 

 

Undersøgelse af om akupunktur virker og i givet fald hvordan.

 

Og er teorien bag akupunktur anvendelig?

 

 

Materiale og metode:

 

Nærværende fremstilling er baseret på 210 patienter, der løbende er fulgt i op til 5 år med blodprøver, omfattende 13 parametre, til fastlæggelse af bloprocent, nyrefunktion, leverfunktion, kolesterol, blodsukker, stofskifte samt kalium og natrium.

Der er undersøgt 15 forskellige akupunturpunktur, der hyppigt er anvendt til behandling af forskellige sygdomme som migræne, rygproblemer, gigt, høfeber m.m.

 

Hos alle patienter er der kun anvendt en enkelt nål og en enkelt behandling.

 

De anførte ændringer er gennemsnitsændringer et halvt år efter behandling.

 

 

 

Teorien omfatter:

 

Yin og Yang

 

der er et universelt begreb, der hentyder til to sider af samme sag eller modsætninger.

 

Vand kan som bekendt omdannes til damp ved opvarmning og is ved nedkøling.

 

Damp og is er modsatte egenskaber ved vand, der på den ene side udelukker hinanden, da de ikke begge kan eksistere samtidig, og på den anden side supplere hinanden ved at kunne omdannes fra den ene til den anden.

 

På samme måde beskriver Yin og Yang kroppens funktioner.

 

Drejer det sig om f.eks. stofskiftet vil modsætningerne være lavt og højt stofskifte.

 

 

Balance:

 

Kineserne arbejdede med 5 energier (elementer) til at beskrive, hvordan man påvirker helheden ved at ændre en enkelt funktion. Man antog, at summen af energi er konstant, hvorfor enhver ændring må kompenseres af ændringer andre steder

 

Balance skal altså forstås i ordets egentlige betydning: man kan ikke ændre noget uden at noget andet må ændre sig kompensatorisk.

 

Lad mig her indskyde, at den balance, der ses ved akupunktur, er den rene balance, idet der hverken tilføjes eller fjernes noget - i modsætning til f.eks. medicinsk behandling, hvor det kan være svært at afgøre, hvad der er balance og hvad, der er kemi.

 

 

Resultater:

 

Lad mig nu vise, hvad der sker med blodprøverne ved stimulation af det punkt, jeg normalt bruger til behandling af allergi.

 

Hos alle patienterne stiger stofskiftet. I gennemsnit drejer det sig om en ændring på 12%.

Herudover falder det dårlige kolesterol i Triglycerid 40%*, Kalium stiger 10% og nyrernes filtrationshastighed stiger 5%.

 

Ændringerne indtræder ikke samtidig men tidsmæssigt forskudt, hvorfor observationstiden på 6 måneder.

 

Øgning af stofskiftet indtræder først - de øvrige ændringer senere. Det øgede stofskifte er den primære virkning, da spredningen, d.v.s.forskellen mellem den bedste og den dårligste virkning, er mindst. De øvrige ændringer er sekundære (kompensatoriske).

 

Ændringer af denne størrelsesorden kan patienten ikke mærke bortset fra en vanddrivende effekt på grund af den øgede nyrefiltrationshastighed.

 

Spørgsmålet er så, om man kan bruge sådanne resultater til at behandle sygdom:

 

Stigningen af stofskiftt på 12% er hos patienter med normalt stofskifte. Drejer det sig om patienter med lavt stofskifte er ændringen væsentlig større, nemlig 25%, hvilket er nok til at behandle let til moderat nedsat stofskifte.

 

Øgning af nyrerne filtrationshastighed og fald i Triglycerid vil i de fleste tilfælde være ønskværdigt. Det samme gælder stigningen af Kalium, hvis det ligger i den lave ende, hvad det ofte gør ved lavt stofskifte.

 

Og så får man samtidig behandlet sin allergi.

 

På tilsvarende vis har jeg fundet mulighed for effektiv behandling af forhøjet blodsukker (type 2 diabetes) og forhøjet kolesterol. Det drejer sig om en forbedring på hhv. 20 og 25%.

 

 

 

Diskussion og konklusiner

 

Ovenstående er et eksempel på, hvordan balancen udnyttes til samtidig at behandle flere sygdomme.

 

Gentages behandlingen vil både den primære ændring og de sekundære øges.

 

Ved overbehandling er der risiko for dels at øge stofskiftet så meget, at det resulterer i forhøjet stofskifte - dels at øge blodets indholf af Kalium til et niveau, der giver symptomer: muskel- og i yderste konsekvens hjertesymptomer.

 

Hvadenten det aktuelle punkt bruges til behandling af lavt stofskifte, allergi eller noget helt tredje vil ændringerne være de samme.

 

Behandler man f.eks. allergi vil det selvsagt være en fejl at anvende dette punkt til patienter med højt stofskifte og højt Kalium i blodet.

 

Da stimulation af andre punkter frembyder tilsvarende muligheder og begrænsninger, kan det her beskrevne betragtes som en generel beskrivelse af konsekvenserne af en akupunkturbehandling.

 

Min erfaring er, at man næppe kan sætte en nål i et akupunkturpunkt uden at påvirke helbredet.

 

En sikker diagnose er lige så vigtig ved akupuntur som ved igangsættelse af en medicinsk behandling.

 

 

*****

 

Hvor hurtigt virker en behandling og hvor længe holder den?

 

Ved akut sygdom som hold i ryggen kan virkningen komme medens nålen sidder i.

Drejer det sig om behandling af forhøjet Kolestero og Diabetes 2, vil der være tale om 10-15% forbedring i løbet af 14 dage og fuld virkning efter 4 måneder.

 

Behandling af lavt stofskifte tager som regel længere tid, da det jo drejer sig om revitalisering af en "døende" skjoldbruskkirtel.

 

I alle tilfælde holder virkningen i flere år med mulighed for helbredelse, hvilket vil sige mindst 5 år.

 

 

Behandlingsstrategi:

 

For at undgå bivirkninger giver jeg altid kun en enkelt behandling - og lader så udviklingen foregå i naturens eget tempo.

 

En gentagelse kommer først på tale, når den fulde virkning af den foregående behandling er kendt, hvilket vil sige tidligst 4 måneder senere.

 

 

Hvor virker akupunktur?

 

Den langvarige virkning af blot en enkelt akupunkturbehandling lader formode, at akupunktur virker længere tilbage i årsagsrækken end medicin generelt gør.

 

Denne antagelse støttes af, at patienter med arveligt forhøjet (LDL)kolesterol, reagerer godt på akupunktur.

 

 

*****

 

 

 

*Kolesterol i blodet består af 3 undertyper. HDL: det gode kolesterol. LDL: det dårlige og Triglycerid, der indeholder det dårligste kolesterol.

 

 

 

 

Århus d. 17/12 2016

 

 

Jens Evaldsen

Speciallæge i almen medicin og specialist i akupunktur

Åboulevarden 82 8000 Århus C